درساژ

درساژ هنرورزش سوارکاری و پایه تمامی رشته های دیگر می باشد. این رشته بالاترین مفهوم آموزش اسب است.

درساژ چیست؟

درمسابقات درساژامروزی، اسب و سوارکار بایستی یک سری حرکت های ازپیش تعیین شده ( چرخش ، مارپیچ و شکل 8) را دریک میدان مستطیل شکل کاملا صاف باابعاد 20*60 متر اانجام دهند.

این میدان بانرده های کوچکی احاطه شده که درطی آن 12 نشانه الفبایی به صورت متقارن قرارداده شده اند که آنها نشان میدهد حرکات اسب درچه مکانی آغاز شده و خاتمه یابند و همچنین تغییرات درگام و هدایت اسب درچه مکان هایی رخ دهد.

هرسوارکار به محض وارد شدن به میدان به سمت یک خط مرکزی حرکت کرده و برای سلام دادن و احترام گذاشتن توقف می کند. اسب بایستی بروی چهارپا و بدون حرکت بایستد. درتمامی مسابقات، اسب بایستی حرکاتی نظیرقدم ، یورتمه و چهارنعل را همانند یک سری حرکات روان و ملایم دربین این حرکات انجام دهند.

مسابقات:

مسابقات ازنظرسطح دشواری بین افراد مسن ، سوارکارن جوان ، سوارکاران پونی و بچه ها متفاوت است. فرم استاندارد برای مسابقات FEI، قاره ای و المپیک در بالاترین سطح مسابقات شامل موارد زیر می باشد.

  • - Grand Prix
  • - Grand Prix Special
  • - Grand Prix Freestyle یا Kur 

در یک مسابقه Free Style سوارکارآزاد در انتخاب شکل و حالت نمایش بوده ولی بایستی حرکات اجباری دربین انها وجودداشته باشد. دردیگرمسابقات ورزشکارازیک برنامه تبعیت می کند.

رتبه دادن:

گروهی از5 داور حرکات رابررسی کرده، و به هرحرکت نمره ای بین 0 تا 10 می دهند. هنگامی که مجموع این نمرات بدست آمد یک درصد مشخص شده و تیمی که دارای بالاترین نمره کل می باشد برنده خواهد بود.

مهم ترین مسابقات:

  • مسابقات المپیک
  • مسابقات جهانی FEI  یا WEG
  • مسابقات قاره ای یا FEI Continental Championships
  • مسابقات قاره ای و منطقه ای یا FEI Continental & Regional

آرشیو اخبار